انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مشهد > شهريه _های_ سال 1398
Get Adobe Flash player

شهريه سال 1398

شهريه الكترونيك
شهريه امور اداری
شهريه امور باغی
شهريه امور دام و ماکیان
شهريه امور زراعی
شهريه امور مالی و بازرگانی
شهريه امورشیلات و آبزی پروری
شهريه برق
شهريه بهداشت و ایمنی-
شهريه پتروشیمی
شهريه پلیمر
شهريه تاسیسات
شهريه جوشکاری و بازرسی جوش
شهريه حمل و نقل
شهريه خدمات آموزشی
شهريه خدمات تغذیه ای
شهريه خدمات حقوقی
شهريه زیست فناوری
شهريه ساختمان
شهريه سرامیک
شهريه بهداشت و ایمنی
شهريه صنایع بسته بندی
شهريه صنایع پوشاک
شهريه صنایع چرم وپوست و خز
شهريه صنایع چوب
شهريه صنایع خودرو
شهريه صنایع دریایی
شهريه صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)
شهريه صنایع دستی (دوخت های سنتی)
شهريه صنایع دستی(بافت)
شهريه صنایع رنگ
شهريه صنایع شیمیایی
شهريه صنایع غذایی
شهريه صنایع فلزی
شهريه صنایع کاغذ
شهريه صنایع نساجی
کلیه حقوق این پرتال متعلق به کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد