انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مشهد > معرفی انجمن > اساسنامه
Get Adobe Flash player

اساسنامه انجمن صنفی

بسمه تعالي

«  اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مشهد »

فصل يكم كليات

ماده 1 - هدف :

            دراجراي مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي وكانونهاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده2 - نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام - انجمن صنفي کارفرمايي آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مشهد كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن صنفي » ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي -  حوزة جغرافيايي مشهد ( خراسان رضوی ) مي باشد، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است:

شهید صادقی 27، جنب مرکز ارم ، کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه های آزاد

تلفن 7122491 فاكس7122492

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغييرداده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء از طريق پیام کوتاه ( S.M.S )  بطورکتبي به وزارت كار و امور اجتماعي نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا

2- جمع آوري اطلاعات ،بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش درجهت هماهنگي در امر آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاهها ونهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- همكاري در جهت تأسيس وتقويت شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن صنفي

8- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها،سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

9- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در داخل یا خارج ازكشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

10- جمع آوری وروديه،حق عضويت وكمكهاي داوطلبانه به ترتیبی که دراساسنامه مقررمی شود .

11- همكاري با انجمن های صنفی کارگری وکانون های مربوط وسایرتشکل های کارفرمایی .

12- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

13-ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبردامور

14- همکاری بادستگاههای اجرایی ومراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین ومقررات مربوط

15- شركت در مذاكرات حرفه اي وانعقادپيمانهاي دسته جمعي با تشکل های كارگري یا سایر سازمانهاي كارفرمايي ذيربط .

16- خريد، فروش و تملك اموال منقول وغيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت وجلب نفع نباشد.

17- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن بهمنظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصويب مجمع عمومي بارعايت مقررات قانوني.

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابعمالي انجمن صنفي

ماده 5 شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقيقي(کارفرمايان) و اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :

1- تابعيت ايران .

2- شاغل در حرفه يا صنعت آموزش خیاطی و طراحی در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل مجوزفعالیت صادره از سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی در حرفه خیاطی و طراحی ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و موسسه یا مربی ، دو قطعه عکس

3- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

4- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانندآزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يااز قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودنبعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواندشكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

تبصره 4 – انجمن می تواند مربیان آموزش خیاطی وطراحی را به عنوان عضو افتخاری انجمن درآورده ، عضو افتخاری حق رأی در مجامع عمومیرا نداشته و نمی تواند کاندیدای هیئت مدیره یا بازرس هیئت داوری باشد .

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شدهبا توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌هاو تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (باتشخيص هيأت مديره انجمن صنفي).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :

الف وروديه براي هر عضو مبلغ 500,000 ريال كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد.

ب - حق عضويت به ميزان 750,000 ريال در  سال .

ج كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي ازساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت كارواموراجتماعي.

تبصره 2- انجمن صنفي بايد داراي حداقل 2دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي مي‌باشد.

ماده 8- كليه اعضا بايد حق عضويت خود راباتوجه به ماده7 ، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين واعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت وساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رئيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند . 

ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌داربه وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدامبه پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي موردنظر، با هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3-بازرس يا بازرسان

الف- مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 11 مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است؛ از اجتماع اعضاء حقيقي و يانمايندگان اعضاي حقوقي( مدیرعامل یا عضو هیات مدیره ) ، با هماهنگي و نظارت وزارت کاروامور اجتماعي به دو صورت عادي وفوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاءبه وسيلةروزنامه خراسان كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستورجلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تاتشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روزتجاوز نمايد .

تبصره 2 دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره،بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنيندر صورت خودداري بازرس يا بازرسان ، حداقل يك چهارم اعضاي انجمن صنفي مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

تبصره 3 دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز پيش از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارتكار و امور اجتماعي اعلام  نمايند .

تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني استمگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمععمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد .

تبصره 5 هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد .

ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار باحضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت
مي يابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت وبا حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت . درصورتي که پس از طي مراحل اول ودوم،مجمع عمومي عادي حد نصاب لازم را کسب ننمايد؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم يکپنجم اعضابرگزار خواهد شد.

تبصره 1 مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضاء، بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عموميعادي عبارتست از :

1- استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در موردتصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـالجاري و آتـي انجـمن صنفي .

2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در موردتصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار در خصوص صورتهاي مالي سالانه و بودجه آتي انجمن صنفي .

4- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي وتعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

5- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

6- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

7- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند(موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

8- تفويض اختيار به هيأت مديره در موردانعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا.

9- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس وتقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

10- انتخاب و عزل انفرادي ودسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

11- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شداز كانونهاي مذكور.

ماده 14 مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلةدوم با حضورحداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

2- تغييرميزان وروديه وحق عضويت اعضا ياتفويض اختياربه مجمع عمومي عادي يا هيات مديره،

در اين زمينه  .

3- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه.

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود.

ماده 16- پس از به حد نصاب رسيدن تعداداعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره،بلافاصله هيأت رئيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك رئيس، يك يا دو نايب رئيس و يك يا دو منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را برعهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز دردستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسهبا راي اكثريت اعضاء انتخاب مي شوند .

تبصره 1- اعضاء هيأت رئيسه مجمع عمومي وهيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت  درهيأتمديره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يازماني كه  انجمن صنفي داراي كمتر از 20 عضوباشد) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي  عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصاتاعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضربرسانند .

تبصره 3- هيات رئيسه و هيأت نظارت برانتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ،بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذتصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع باتصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر ازسه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجددنخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدمتشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده درانتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي باذكر دلايل به چگونگي انجامانتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهندبود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحومقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره - چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد ، هيأت رييسه وهيات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر دراساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب- هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 18- هيأت مديره داراي 7 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند وتجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود راتشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس ، يك خزانه دار و از بين اعضاي اصلي  هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور رابه همراه مدارك موردنياز به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت كارواموراجتماعي تسليم نمايد .

ماده 20- جلسات هيأت مديره هر ماه يك بار تشكيل و با حضوراكثريت  اعضا ( حداقل  نفر ) رسميت مي يابد . تصميمات آنبا آرا اكثريت اعضاي  حاضر در جلسه معتبرخواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .

تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي ميگردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد.تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كارواموراجتماعي و دريافتگواهينامه ثبت وسايرمدارك شناسايي  انجمن،به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمنصنفي (رئيس، دبير و خزانه دار) ، در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد

ماده 22 – رئيس هيات مديره يا دبيرو خزانه دار مشتركاصاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و

كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن صنفي  بوده و حفظ كليه اموال ، دارائيها ، اسناد ،اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن به عهده آنها مي باشد .

تبصره – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن باامضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند؛ با امضاءمشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهدبود .

ماده 23 - در صورت استعفا ، فوت ، از دستدادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ،اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام  نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزارمي گردد .

تبصره 2- درصورت استعفا، فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد؛ بازرسان يايك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت كارواموراجتماعي برساند .

ماده 24 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهدبود.

ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي(دفاتر مالي – عضويت ) .

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

3- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه وگزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي( درصورت تفويض اختيار از طرف مجمع عمومي فوق العاده).

7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

11- اتخاذ تصميم درمورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .

12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت درجلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آنبا رعايت مقررات قانوني.

14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات وپشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

ماده 26 - رئيس هيأتمديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي ودعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3- ابلاغ تصميمات ومصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پيگيري آن.

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه باتصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .

6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده 27 - دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجرايمصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و

 ميتواندداراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

ماده 28 – وظايف واختيارات دبير :

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك وصورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .

2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.

3- امضاي اسناد ومدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنين اختياري از سوي هيأت مديره .

4- تهيه و صدور وابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارتهاي عضويت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن .

5- تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي »با نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي وساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.

8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن واحكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و
دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير ودبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي .

3- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط .

4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير .

5- نظارت برخريد،فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ،اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7- پيش بيني بودجه وهزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجــمن

صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم وپس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دارموظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي رابراي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

ج–بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 30 - بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از 1 نفر بازرس اصلي 1 نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضااز بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ،فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظايف واختيارات بازرسان :

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره ودبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2- رسيدگي و نظارت بر دفاتر واوراق و اسنادمالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت كار و امور اجتماعي وهمچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد ).

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5-اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج دراين اساسنامه .

6-شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي .

تبصره-بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند.همچنين

بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه بطور كتبي ورسمي گزارش نمايند .

فصل چهارم

سايرمقررات

ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره ،هيات داوري و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3-عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني.

4-نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثر

5-داشتن حسن شهرت.

6-عدم اعتياد به مواد مخدر.

7- حداقل 20 سال تمام سن .

8- حداقل تحصيلات دیپلم

9- حداقل 3 سال سابقه عضويت انجمن صنفي مربوط، منتهي به زمان كانديداتوري و ادامهعضويت.

10- متدين به يكي از اديان رسمي كشور.

11- 

تبصره - كانديداهاي اولين دوره هيأت مديره و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند .        

ماده 33 – در اجراي ماده ...... آئين نامه انجمنهاي صنفي وکانونهاي مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري وكارفرمايي واريز خواهد شد .

 ماده34 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره بابازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن ميتواند در وهله اول از

طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظوردر صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقرراتمربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورتعدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقرراتمربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده 35- مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هرنوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعي را جهت بررسي درمحل انجمن يا خارج از آن ، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار دهند .

ماده36- انجمن صنفي در موارد زير منحل وثبت آنها نیز لغو مي گردد :

1- چنانچه مدت اعتبار هيأت مديره انجمن پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجديد انتخابات آن اقدام نشده باشد .

2-بنا تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

3-در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي ذیصلاح .

تبصره1-  انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دوطرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا

5 نفر بعنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام ونتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد .

 تبصره3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد  وتشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد ، حداكثر

ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات مديره با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي اين وظيفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود، هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر ازاعضاي با سواد و با سابقه و مطلع كانون ، با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل گردد .

ماده37 –چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي وتجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي وانجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدامنمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره )، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت كار و امور اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط اعلام نمايند . درصورت عدم اقدام ، وزارت کارواموراجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی دریکی ازروزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل ، انحلال تشکل را اعلام می نماید .

ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت كار و امور اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائيهاي انجمن صنفي شامل  اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهيهاي انجمن را تهيه نموده، دارائي انجمن را پس از تصفيه كليه حسابهـاي بدهكـاران وبستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي را در صورتمازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار کانون آموزشگاه های استان قراردهند و در صورت عدم وجود به یکی از موسسات خیریه واگذار  شود .

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ،تابع نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد .

ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد .

ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 40تبصره در تاريخ ................................. با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/فوق العاده  انجمن صنفي  آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مشهد رسيد .


کلیه حقوق این پرتال متعلق به کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد