انتخابات بازرسی
Get Adobe Flash player

نمایش اخبار

تعداد بازدید: 440 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: anjoman.msh
انتخابات بازرسی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول

انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای 

ازکلیه اعضاءمحترم انجمن مذکوردعوت می گردددرجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که درساعت 9صبح روزپنج شنبه مورخ13/3/95درمحل مرکزارم به آدرس مشهدبلوارسازمان آب شهیدصادقی 27برگزارمی گردد.حضوربهم رسانند.

همچنین داوطلبین بازرسان انجمن مکلفندظرف مدت 7روزقبل ازبرگزاری مجمع درخواست کتبی خودرابه دفترانجمن به آدرس بلوارسازمان آب شهیدصادقی 27جنب مرکزارم ارسال ورسیددریافت نمایند

دستورجلسه مجمع عمومی عادی:

گزارش عملکردهیات مدیره

گزارش بازرس

گزارش خزانه دار

انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرس

هیئت مدیره

انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای مشهد

 

 


printrating
  نظرات

کلیه حقوق این پرتال متعلق به کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد