انتخابات بازرسین مورخ 95/5/21
Get Adobe Flash player

نمایش اخبار

تعداد بازدید: 372 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: anjoman.msh
انتخابات بازرسین مورخ 95/5/21

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول

انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای 

ازکلیه اعضاءمحترم انجمن مذکوردعوت می گردددرجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که درساعت 9صبح روزپنج شنبه مورخ21/5/95درمحل مرکزارم به آدرس مشهدبلوارسازمان آب شهیدصادقی 27برگزارمی گردد.حضوربهم رسانند.

همچنین داوطلبین بازرسان انجمن مکلفندظرف مدت 7روزقبل ازبرگزاری مجمع درخواست کتبی خودرابه دفترانجمن به آدرس بلوارسازمان آب شهیدصادقی 27جنب مرکزارم ارسال ورسیددریافت نمایند

دستورجلسه مجمع عمومی عادی:

گزارش عملکردهیات مدیره

گزارش بازرس

گزارش خزانه دار

انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرس

هیئت مدیره

انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای مشهد


printrating
  نظرات

کلیه حقوق این پرتال متعلق به کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد