آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم
Get Adobe Flash player

نمایش اخبار

تعداد بازدید: 410 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: anjoman.msh
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم

انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای 

ازکلیه اعضاءمحترم انجمن مذکوردعوت می گردددرجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن که درساعت 9صبح روزپنج شنبه مورخ95/7/8درمحل انجمن مشهد به آدرس مشهدبلوارسازمان آب شهیدصادقی 27 جنب مرکز ارم برگزارمی گردد.حضوربهم رسانند.

همچنین داوطلبین بازرسان انجمن مکلفندظرف مدت 7روزقبل ازبرگزاری مجمع درخواست کتبی خودرابه دفترانجمن به آدرس بلوارسازمان آب شهیدصادقی 27جنب مرکزارم ارسال ورسیددریافت نمایند

دستورجلسه مجمع عمومی عادی:

گزارش عملکردهیات مدیره

گزارش بازرس

گزارش خزانه دار

انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرس

هیئت مدیره

انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای مشهد


print

printrating
  نظرات

کلیه حقوق این پرتال متعلق به کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد