Skip links

Version 1 انجمن
مشهد
انجمن
مشهد
Version 2 Version 3
انجمن های صنفی
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مشهد
انجمن های صنفی
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مشهد

مجمع عادی و فوق العاده كانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان تهران

ثبت نام نامزدهای هيات مديره و بازرس شركت در مجمع عادی و فوق العاده
04+
انجمنها
0022+
آموزشگاه ها
01+
شهرستانها استان

آخرين اخبار و مطالب

هيات رئيسه كانون استان تهران

مهندس قشقایی

دبيركانون

مهندس عابدی

رئيس هيات مديره

آقای

خزانه دار كانون

آقای

نایب رئيس كانون
error: Content is protected !!